Endelig er striden om Il Tempo Extra Gigante over!

Il Tempo Gigante tegning

Endelig er striden om Il Tempo Extra Gigante over!

Neste åpningsdag er fredag 7. feb. 2020 | Åpningstider og priser | Kjøp billett

Endelig er striden om Il Tempo Extra Gigante over!

Hunderfossen Familiepark har bygget attraksjonen Il Tempo Extra Gigante etter avtale med Kari og Kjell Aukrusts stiftelse - Aukruststiftelsen. Caprino Filmcenter saksøkte Hunderfossen, da de mente attraksjonen var i strid med deres rettigheter. Søksmålet har blitt behandlet i rettsvesenet over flere år, og endelig punktum ble satt 28.mars 2019, da Høyesterett avviste å behandle Caprinos siste anke. Sluttresultatet er at Caprino Filmcenter ikke har fått medhold i noen av sine påstander.

Vi på Hunderfossen er lettet over at striden endelig er over, og at vi igjen kan bruke all vår tid på å tenke framover på utviklingen av parken og skape nyheter til glede for våre gjester. Vi er takknemlige for det gode samarbeidet med Aukruststiftelsen, og er imponert over alle deres dyktige medhjelpere som brenner for å holde Kjell Aukrusts livsverk levende.

Striden har vært en påkjenning, men den har gitt oss et dypt og meget interessant innsyn i historiene til to av Norges mest folkekjære og framtredende kunstnere; Kjell Aukrust og Ivo Caprino.

Saken har vakt meget stor interesse blant publikum og pressen. For de som er spesielt interesserte gir vi i det etterfølgende vår egen beskrivelse av bakgrunnen for striden og hva som har skjedd underveis i prosessen.

Sakens gang i rettssystemet

Caprino Filmsenter saksøkte Hunderfossen Familiepark i 2014. Aukruststiftelsen, som hadde gitt tillatelse til byggingen av Il Tempo Extra Gigante, engasjerte seg som direkte part i saken for å forsvare sine rettigheter.

Saken ble behandlet i Sør-Gudbrandsdals tingrett i august 2015. Dommen som ble avgitt i oktober 2015 ga fullt medhold til Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen.

Caprino Filmcenter anket dommen til Eidsivating lagmannsrett, som avga sin dom i januar 2017. Lagmannsrettens flertall gav Caprino Filmcenter medhold i at deres opphavsretter var krenket, mens mindretallet støttet dommen fra tingretten.

Aukruststiftelsen og Hunderfossen anket dommen til Høyesterett, og opphavsrettsdelen av saken ble behandlet der i oktober 2017. Høyesterett konkluderte i sin dom av 15.11.2017 med at dommen fra Lagmannsretten var basert på feil rettsanvendelse, og opphevet dommen. Høyesterett ga samtidig en avklaring på de opphavsrettslige spørsmålene i saken i favør av Aukruststiftelsen og Hunderfossen.

Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark hadde dermed, med endelig virkning, vunnet sakens hovedtema: Attraksjonen Il Tempo Extra Gigante krenker ikke Caprino Filmcenters opphavsrettigheter.

Caprinos subsidiære påstander i saken ble behandlet i lagmannsretten i oktober/november 2018. Dommen av 3.12.2018 konkluderte med at det heller ikke var noe brudd på markedsføringsloven eller kontraktuelle/postkontraktuelle forpliktelser.

Caprino Filmsenter forsøkte å anke lagmannsrettens dom til Høyesterett, men fikk 28.mars 2019 beslutning om at Høyesterett ikke ønsket å behandle saken på nytt. Tingrettens dom fra 2015 blir dermed stående.

Oppsummert betyr dette at Aukruststiftelsen og Hunderfossen har vunnet fram med sitt syn. Caprino Filmsenter har tapt saken fullstendig og er dømt til å dekke sakskostnadene i alle rettsinstanser. Tilsammen er det påløpt ca 17,8 millioner kroner i sakskostnader for de tre partene.

Hunderfossen og samarbeidet med Caprino Filmcenter

 • Hunderfossen ble etablert som turistanlegg på begynnelsen av 60-tallet. Anlegget ble gradvis utviklet og hadde allerede før åpningen av Hunderfossen Familiepark i 1984 et betydelig volum med utleiehytter, Fossekroa, campingplass og et mindre aktivitetsanlegg. Virksomhetene var eid av familien Huuse.
 • Hunderfossen Familiepark ble stiftet som selskap i 1982 og familieparken åpnet i juni 1984. De som sto bak etableringen var familien Huuse, de største hotellene i Lillehammer og Norges Automobilforbund (NAF).
 • Samarbeidsavtalen mellom Hunderfossen Familiepark og Caprino Filmcenter ble inngått i februar 1984 og la grunnlaget for et langvarig samarbeid: Hunderfossentrollet ble bygget ferdig i løpet av juli 1984. Ivo Caprinos eventyrgrotte åpnet sommeren 1985 og fullskalaversjonen av filmbilen Il Tempo Gigante ble plassert i en glassgarasje på Hunderfossen fra sommeren 1985 av.
 • I løpet av de påfølgende årene 1986-1999 ble det etablert ca 30 nye attraksjoner i Hunderfossen Familiepark, hvorav 5 i samarbeid med Ivo Caprino. Herunder flere filmer produsert av Ivo Caprino til parkens supervideografkino, og Eventyrslottet med tablåer regissert av Ivo Caprino.
 • Ivo Caprino gikk bort i 2001 og det ble i realiteten slutten på et 17-årig nært samarbeid mellom Hunderfossen og Caprino.
 • I desember 2003 inngikk Caprino Filmcenter ved den nye lederen Remo Caprino og Hunderfossen Familiepark en sluttavtale for samarbeidet. Avtalen gjorte opp med endelig virkning alle økonomiske mellomværender mellom partene. I sum mottok Caprino Filmcenter et beløp tilsvarende 37,9 millioner 2013-kroner for perioden 1984-2003 i kunsteriske honorarer, royalties og leie fra Hunderfossen Familiepark. Royaltyen alene tilsvarte 49% av Hunderfossen samlede inntjening i årene 1984 til 2003. I tillegg kjøpte majoritetseieren Hunderfossen Forvaltning ut Caprino Filmcenters aksjer i parken i 2003.
 • Inkludert i sluttavtalen fra 2003 var en forpliktelse for Caprino Filmcenter til å la Il Tempo Gigante bli stående i familieparken i sommersesongene 2004-2008. Deretter forhandlet partene år for år om Il Tempo Gigante skulle stå i Hunderfossen Familiepark på sommeren.
 • Fra 2008 til 2011 førte Hunderfossen Familiepark drøftelser med Caprino Filmcenter om å etablere et nytt samarbeid med utgangspunkt i Il Tempo Gigante og filmen Flåklypa Grand Prix. Disse forhandlingene førte imidlertid ikke fram.
 • I november 2013 informerte Hunderfossen Caprino Filmcenter om at det var inngått et samarbeid med Aukruststiftelsen og at man ville bygge attraksjonen Il Tempo Extra Gigante på basis av Aukrusts originaler. Attraksjonen ble åpnet i slutten av mai 2014.
 • Til tross for dialog mellom Hunderfossen Familiepark og Caprino Filmcenter gjennom 2013 og 2014 lyktes man ikke å komme til enighet, og Caprino Filmcenter stevnet familieparken for retten med påstand om at attraksjonen krenket Caprinos rettigheter.

Hunderfossen og samarbeidet med Aukruststiftelsen

 • I 2011 tok Hunderfossen Familiepark initiativ til sonderinger med Aukruststiftelsen, med tanke på om det var mulig å etablere en attraksjon basert på Kjell Aukrusts originale Il Tempo Gigante-tegninger og Aukrusts originale univers. Som et ledd i sonderingene ble det gjort en juridisk utredning av rettighetsforholdene vedrørende Il Tempo Gigante.
 • Våren 2013 ble dialogen med Aukruststiftelsen gjenopptatt, og i september 2013 signerte Hunderfossen Familiepark, Aukruststiftelsen og Aukrustsenteret en samarbeidsavtale hvor Hunderfossen Familiepark blant annet fikk rett til å bygge en bane basert på Kjell Aukrusts Il Tempo Gigante. Denne attraksjonen, kalt Il Tempo Extra Gigante, åpnet 24.mai 2014.
 • Basis for den nye attraksjonen var Kjell Aukrusts tegninger av Il Tempo Gigante og Aukruststiftelsens egen modell av Il Tempo Gigante, som også er utformet på grunnlag av Kjell Aukrusts originale tegninger.
 • Med bakgrunn i samarbeidsavtalen har det vært et tett og godt samarbeid mellom Aukruststiftelsen, Aukrustsenteret og Hunderfossen fra 2014 av.
 • I mai 2019 åpner en ny Flåklypaattraksjon på Hunderfossen, basert på filmen Månelyst i Flåklypa. Aukruststiftelsen har gitt Hunderfossen rettighetene til å lage attraksjonen, og attraksjonen utformes i nært samarbeid med Maipo, som har produsert de tre nyeste filmene fra Flåklypa.

Konklusjonene fra rettsprosessen
Høyesterett har konkludert med at Kjell Aukrust alene har opphavsrett til sine tegninger av Il Tempo Gigante.

I forbindelse med filmen Flåklypa Grand Prix bygget Bjarne Sandemose hos Caprino Filmcenter en fysisk modell av Il Tempo Gigante (filmbilen). Den er å anse som en bearbeidelse av Kjell Aukrusts åndsverk hvor Sandemose/Caprinos opphavsrettslige åndsverk er begrenset til «den kunsthåndtverksmessige utformingen» av filmbilen. Helhetsinntrykket av filmbilen tilskrives imidlertid Kjell Aukrust.

Høyesterett konkluderte med at Hunderfossens Il Tempo Extra Gigante ikke kopierer den kunsthåndverksmessige utformingen som Sandemose/Caprino har rettighetene til.

Høyesterett fastslår også at det var Kjell Aukrust som fant på og har retten til navnet «Il Tempo Gigante».

Tingrettens dom, som ble stadfestet av lagmannsrettens dom fra desember 2018, konkluderer med at Hunderfossen og Aukruststiftelsen heller ikke bryter med markedsføringsloven eller kontraktuelle/postkontraktuelle forpliktelser når man drifter og markedsfører Il Tempo Extra Gigante.

Folkelig sagt; selv om Kjell Aukrust og Caprino Filmcenter samarbeidet om å skape filmen Flåklypa Grand Prix, har ikke Caprino Filmcenter rettigheter til det Kjell Aukrust skapte alene.

Il Tempo Extra Gigante

 • Il Tempo Extra Gigante er Hunderfossen Familieparks største attraksjonsinvestering noensinne, med en total kostnad på 31 millioner norske kroner i 2014.
 • Il Tempo Extra Gigante er utformet som en usedvanlig lang versjon av Il Tempo Gigante, med tilsammen 14 sitteplasser.
 • Den kjører på en bane som er vel 500 meter lang. Hastigheten er opp mot 70 km/t og i de krappeste kurvene er det en dosering på 72 grader og passasjerene opplever opptil 3,5 G kraft i svingene.
 • I løpet av sommersesongene 2014 - 2018 har ca 650.000 kjørt Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen Familiepark.
 • Banen og kjøretøyet er bygget i Tyskland. Utformingen av Il Tempo Extra Gigante har vekket internasjonal anerkjennelse i parkbransjen.
 • Aukruststiftelsen mottar royalty fra Hunderfossen Familiepark for lisensen til å drifte Il Tempo Extra Gigante, og Aukruststiftelsen understøtter drift og utvikling av Aukrustsenteret i Alvdal.

IlTempGigante.jpg#asset:159

Il Tempo Gigante - av Kjell Aukrust, (tegning B)

Kontaktperson for presse:

1754-10-zom_4444_lo.jpg#asset:875
Per Arne Slapø
- Konsernsjef
tlf: 95 20 59 01 e-post: per.arne@hunderfossen.no