Les fakta om rettighetsstriden!

Il Tempo Gigante tegning

Fakta om rettighetsstriden!

Neste åpningsdag er fredag 8. feb. 2019 | Åpningstider og priser | Kjøp billett

Hunderfossen Familiepark har bygget attraksjonen Il Tempo Extra Gigante etter avtale med Aukruststiftelsen. Caprino Filmcenter har saksøkt Hunderfossen og Aukruststiftelsen, da de mener attraksjonen er i strid med deres rettigheter.

Saken ble behandlet i tingretten i august 2015. Dommen som ble avgitt i oktober 2015 ga fullt medhold til Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen.

Caprino Filmcenter anket dommen til Lagmannsretten, som avga sin dom i januar 2017. Lagmannsrettens flertall gav Caprino Filmcenter medhold i at deres opphavsrettigheter var krenket, mens mindretallet støttet dommen fra Tingretten.

Aukruststiftelsen og Hunderfossen anket dommen til Høyesterett, og saken ble behandlet der i oktober 2017. Høyesterett avga sin dom 15. november 2017. Høyesterett konkluderte med at dommen fra Lagmannsretten var basert på feil rettsanvendelse, og har opphevet dommen.

Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark har dermed, med endelig virkning, vunnet sakens hovedtema. Attraksjonen Il Tempo Extra Gigante krenker ikke Caprino Filmsenters opphavsrettigheter.

Nedenfor har vi listet opp sentrale fakta om attraksjonen Il Tempo Extra Gigante og forholdet mellom Hunderfossen Familiepark og Caprino Filmcenter.

Fakta om Hunderfossen Familiepark og rettighetsstriden med Caprino Filmcenter vedrørende Il Tempo Extra Gigante.

 • Hunderfossen Familiepark ligger i Lillehammer og har ca 280.000 besøkende. Parken er dermed Norges 3 største familiepark, og innlandets største turistattraksjon på sommerstid.
 • Hunderfossen Familiepark har 18 helårsansatte og 350 sesongansatte. Hunderfossen Familiepark er den største ungdomsarbeidsplassen i Norge nord for Oslo.
 • Det store besøksvolumet til Hunderfossen Familiepark, hvorav ca 70% er langveisfarende gjester, gir store positive ringvirkninger for regionens handels, service, serverings- og overnattingsbedrifter.   
 • Hunderfossen ble etablert som turistanlegg på begynnelsen av 60-tallet. Anlegget ble gradvis utviklet og hadde allerede før åpningen av Hunderfossen Familiepark et betydelig volum med utleiehytter, Fossekroa, campingplass og et mindre aktivitetsanlegg.
 • Hunderfossen Familiepark ble stiftet som selskap i 1982 og familieparken åpnet i juni 1984. De som sto bak etableringen var familien Huuse, de største hotellene i Lillehammer og Norges Automobilforbund (NAF).
 • Samarbeidsavtalen mellom Hunderfossen Familiepark og Caprino Filmcenter ble inngått i februar 1984 og la grunnlaget for et langvarig samarbeid: Hunderfossentrollet ble bygget ferdig i løpet av juli 1984, Ivo Caprinos eventyrgrotte åpnet sommeren 1985 og fullskalaversjonen av filmbilen Il Tempo Gigante ble plassert i en glassgarasje på Hunderfossen fra sommeren 1985 av.
 • I løpet av de påfølgende årene 1986-1999 ble det etablert ca 30 nye attraksjoner i Hunderfossen Familiepark, hvorav 5 i samarbeid med Ivo Caprino. Herunder flere filmer produsert av Ivo Caprino til parkens supervideografkino, og Eventyrslottet med tablåer regissert av Ivo Caprino.
 • Ivo Caprino gikk bort i 2001 og det ble i realiteten slutten på et 17-årig nært samarbeid mellom Hunderfossen og Caprino.
 • I desember 2003 inngikk Caprino Filmcenter ved den nye lederen Remo Caprino og Hunderfossen Familiepark en sluttavtale for samarbeidet. Avtalen gjorte opp med endelig virkning alle økonomiske mellomværende mellom partene. I sum mottok Caprino Filmcenter et beløp tilsvarende 37,9 millioner 2013-kroner for perioden 1984-2003 i kunsteriske honorarer, royalties og leie fra Hunderfossen Familiepark. Royaltyen alene tilsvarte 49% av Hunderfossen samlede inntjening i årene 1984 til 2003. I tillegg kjøpte majoritetseieren Hunderfossen Forvaltning ut Caprino Filmsenters aksjer i parken i 2003, med en god avkastning for Caprino Filmcenter.
 • Inkludert i sluttavtalen var en forpliktelse for Caprino Filmcenter til å la Il Tempo Gigante bli stående i familieparken i sommersesongene 2004-2008. I årene deretter har partene forhandlet år for år om Il Tempo Gigante skulle stå i Hunderfossen Familiepark på sommeren.
 • I årene 2008-2010 førte Hunderfossen Familiepark drøftelser med Caprino Filmcenter om å etablere et nytt samarbeid med utgangspunkt i Il Tempo Gigante og filmen Flåklypa Grand Prix. Disse forhandlingene førte aldri fram.
 • I 2011 tok Hunderfossen Familiepark initiativ til sonderinger med Aukruststiftelsen, med tanke på å etablere en attraksjon basert på Kjell Aukrusts originale Il Tempo Gigante-tegninger og Aukrusts originale univers.
 • I september 2013 signerte Hunderfossen Familiepark, Aukruststiftelsen og Aukrustsenteret en samarbeidsavtale hvor Hunderfossen Familiepark blant annet fikk rett til å bygge en bane basert på Kjell Aukrusts Il Tempo Gigante. Denne attraksjonen, kalt Il Tempo Extra Gigante, åpnet 24.mai 2014.
 • Hunderfossen Familiepark har bygget attraksjonen med godkjennelse fra Aukruststiftelsen, og Aukruststiftelsen har godkjent utformingen av attraksjonen. Basis for attraksjonen har vært Kjell Aukrusts tegninger av Il Tempo Gigante og Aukruststiftelsens egen modell av Il Tempo Gigante som er utformet med basis i Kjell Aukrusts originale tegninger.
 • Hunderfossen Familiepark informerte Caprino Filmcenter om samarbeidet med Aukruststiftelsen og planene for attraksjonen Il Tempo Extra Gigante i november 2013. Hunderfossen Familiepark oppfordret da Caprino Filmcenter om å meddele eventuelle innsigelser på attraksjonen snarest. Konkrete innsigelser fra Caprino Filmcenter kom først etter at attraksjonen var ferdig bygget og åpnet, sommeren 2014.
 • Til tross for dialog mellom Hunderfossen Familiepark og Caprino Filmcenter gjennom 2013 og 2014 lyktes man ikke å komme til enighet, og Caprino Filmcenter stevnet familieparken for retten med påstand om kopiering av filmuttrykket til Il Tempo Gigante fra filmen Flåklypa Grand Prix (premiere 1975), samt brudd på markedsføringsloven. Hunderfossen har avvist alle påstandene fra Caprino Filmcenter.
 • For å ivareta sine opphavsretter engasjerte Aukruststiftelsen seg direkte i rettssaken.  
 • Rettssaken ble gjennomført i Sør-Gudbrandsdals tingrett over 8 rettsdager i august 2015. Retten var satt med tingrettsdommer og to fagkyndige meddommere. Caprino Filmcenter var representert med 3 advokater fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Aukruststiftelsen var representert med en advokat fra firmaet BAHR, mens Hunderfossen Familiepark stilte med en advokat fra Thallaug & Co.
 • Caprino Filmcenter har framlagt i tingretten at de har hatt kostnader på 5,504 millioner kroner i forbindelse med saken. Aukruststiftelsen har hatt sakskostnader på 1,769 millioner kroner, og Hunderfossen Familiepark har hatt sakskostnader på 993.000 kroner. Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen har nedlagt protest mot Caprino Filmcenters ressursbruk i forbindelse med saken.
 • Sør-Gudbrandsdal tingrett avsa enstemmig dom i saken 16. oktober 2015, med 4 ukers ankefrist. Tingretten ga fullt medhold til Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen, og avviste alle Caprino Filmcenters påstander. Caprino Filmcenter kunngjorde 2. november 2015 at de ønsket å anke domsavsigelsen.
 • Eidsivating lagmannsrett behandlet ankesaken over 9 dager i oktober 2016 og avsa sin dom i januar 2017. Dommen ble avgitt med dissens. Rettens flertall ga Caprino Filmcenter medhold i at Caprinos opphavsrettigheter var krenket. Rettens mindretall opprettholdt konklusjonene fra Tingretten, hvor Hunderfossen og Aukrust vant på alle punkter.
 • Sakskostnadene for behandlingen i Lagmannsretten var på 3,065 millioner kroner for Caprino Filmsenter, 1,423 millioner for Aukruststiftelsen og 512.000 kroner for Hunderfossen Familiepark. Lagmannsretten tilkjente Caprino dekning av sine sakskostnader fra tingretten og lagmannsretten, dog med et fradrag på ca 2,65 millioner kroner på grunn av at kostnadene anses som høyere enn det som har vært nødvendig.
 • Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark anket til Høyesterett dommen fra lagmannsretten, med påstand om at rettsanvendelsen fra Lagmannsrettens flertall var feil.
 • Høyesterett tok opp saken til behandling over 3 rettsdager i oktober 2017. Dom ble avsagt 15.november 2017. Høyesterett konkluderte med at dommen fra Lagmannsretten var basert på feil rettsanvendelse, og har opphevet dommen. Høyesteretts dom innebærer at det med endelig virkning er fastslått at attraksjonen Il Tempo Ekstra Gigante ikke krenker Caprino Filmcenters opphavsretter. Caprino Filmcenter ble dømt til å dekke alle sakskostnadene for Høyesterettsbehandlingen, til sammen ca 2,5 millioner kroner.
 • Caprino Filmsenters subsidiære påstander om brudd på markedsføringsloven er ikke behandlet av Høyesterett. Caprino har således rett til å kreve dette behandlet på nytt i lagmannsretten. 
 • Il Tempo Extra Gigante er Hunderfossen Familieparks største attraksjonsinvestering noensinne, med en total kostnad på 31 millioner norske kroner.
 • Il Tempo Extra Gigante har 14 sitteplasser, kjører på en bane som er vel 500 meter lang. Hastigheten er opp mot 70 km/t og i de krappeste svingene er det en dosering på 72 grader og passasjerene opplever opptil 3,5 G kraft i svingene.
 • I løpet av sommersesongene 2014 - 2017 har ca 550.000 kjørt Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen Familiepark.
 • Aukruststiftelsen mottar royalty fra Hunderfossen Familiepark for lisensen til å bygge Il Tempo Extra Gigante, og Aukruststiftelsen viderefører denne royaltyen i form av driftstilskudd til Aukrustsenteret i Alvdal.

IlTempGigante.jpg#asset:159

Il Tempo Gigante - av Kjell Aukrust, (tegning B)

Kontaktperson for presse:

1754-10-zom_4444_lo.jpg#asset:875
Per Arne Slapø
 - Konsernsjef
tlf: 95 20 59 01 e-post: per.arne@hunderfossen.no